Stabilitetsutredning

Hemsida Slide Image 4

Vi utför stabilitetsutredningar i alla skeden av byggprocessen, från tidiga skeden till pågående produktion.

Stabilitetsutredningar utförs för:

  • Befintliga slänter
  • Temporära slänter
  • Permanenta slänter
  • Förstärkta slänter i samband med utredning och dimensionering av stabilitetshöjande åtgärder

Vi arbetar både i små och stora projekt och tillämpar både totalsäkerhetsanalys och partialkoefficentmetoden beroende på projektets storlek och för projektet styrande dokument.

Beroende på projektets komplexitet tillämpar vi allt från enklare beräkningsmodeller till mer avancerade metoder. Vi hjälper gärna till att vägleda vilka provtagningar och laboratorieanalyser som vi bedömer lämpliga för det enskilda projektet för att få en så optimal lösning som möjligt både med avseende på produktion och ekonomi.

Där stabiliteten inte är tillfredställande dimensionerar vi stabilitetshöjande åtgärder och finns med som expertstöd i alla skeden.

Hemsida Employee Image PFR

Patric Friberg

Blockchef jordmekanik och geokonstruktioner

Mail: patric.friberg@geomind.se

Tel: 072-528 83 17