Teknikstöd- och produktionsstöd

GeoMind är specialiserade inom teknikstöd- och produktionsstöd inom bergteknik i byggskedet. 

Hemsida Slide Image 20

GeoMind hjälper kunden att hitta tekniska lösningar som är optimerade både med avseende på kostnad och tid. 

Utgångspunkten i denna roll är att ifrågasätta projekterade lösningar ur arbetsmiljömässig, bergteknisk och ekonomisk synpunkt. Vi ser att projekterade tekniska lösningar i många fall kan ersättas med eller anpassas till lösningar som förhåller sig bättre till de observerade geologiska förhållandena. 

Ett exempel på detta är bergförankringsbultar. Med information om geologi och med en djup bergmekanisk förståelse inför vi förstärkningssystem med bultlängd, bultavstånd och liknande som medger en minskad förstärkningsmängd med bibehållen acceptabel bärförmåga. 

Resultatet av detta medför en gynnsammare förutsättning ur belastningsergonomisk synpunkt vid handhållet bultningsutförande (kortare och färre bultar) och en större möjlighet att införa maskinellt bultningsutförande. 

Ur ekonomisk synpunkt har vi minskat mängden bergförankringsbultar med ca 35 % (stålvikt). 

GeoMind utvecklar former och arbetssätt för hantering, redovisning och tolkning av information som underlag för beslut i byggskedet. I produktionsdata finns information som är värdefull som beslutsunderlag, tex vid förinjektering och tunneldrivning i svaghetszoner. För att göra informationen tolkningsbar krävs dock en systematisk kvalitetssäkring av informationen, system för inhämtning av data och generering av grafik eller liknande underlag och tydliga kriterier för vilka åtgärder som ska beslutas om. 

Bakgrunden till ovanstående optimeringsmöjligheter är att bergprojektering i allmänhet kan förutsättas medföra en svår avvägning mellan att införa tekniska lösningar som innefattar önskvärd flexibilitet för varierande bergförhållanden och att den tekniska lösningen är kalkylerbar för anbudslämnande och byggskede. 

Typlösningar för förstärkning förutsätts inledningsvis omfatta majoriteten av bergutrymmen i ett tunnelprojekt och bygger traditionellt sett på ingångsparametrarna spännvidd och bergkvalitet. I ett så tidigt skede är det dock svårt att ta hänsyn till geologiska förhållanden lokalt. Med de upphandlingsformer och ersättningsmodeller som normalt tillämpas i bergentreprenader är det också svårt att förutse vilken flexibilitet som den upphandlade entreprenören kommer acceptera i ett senare byggskede. 

Detta gör att de projekterade tekniska lösningarna i allmänhet innefattar ett stort mått av överdimensionering för att täcka möjliga geologiska variationer. 

15032024 DSC00807

Markus Burman

Blockchef bergteknik, projekt- och byggledning

Mail: markus.burman@geomind.se

Tel: 070-774 80 38