Kolkajen-Ropsten

Hemsida Slide Image 12

GeoMind har under flera år varit delaktiga som projekterande geotekniker i Exploateringskontorets delprojekt Kolkajen-Ropsten, i Norra Djurgårdsstaden. Norra Djurgårdsstaden är gammal industrimark där en helt ny stadsdel är under uppbyggnad, med plats för både kontor och bostäder.

En stor utmaning är och har varit den förorenade marken där både fyllning, lera och morän är förorenad. För att hantera föroreningarna i leran och moränen tillsätts kemikalier in situ för att bryta ned föroreningarna på plats och på så sätt slippa schakta bort jorden. Dessutom förstärks leran för att minimera sättningar för planerade gator och ledningar.  

För att både sanera föroreningar in situ och förstärka leran utförs inblandningspelare där både bindemedel (cement) och kemikalier för nedbrytning av föroreningarna tillsätts leran. Metoden som används för att förstärka leran är Wet mixing, dvs. att förutom bindemedel tillsätts vatten. Detta är en metod som tidigare inte använts i Sverige för att förstärka lera, vilket har inneburit flera omgångar med provpelare och laboratorieförsök för att finna det utförande som fungerar bäst under befintliga förhållanden.  

En annan del av området som innebär en stor utmaning är en ny planerad stadsdel på vattnet. För att kunna utföra arbetena med mudddring av lösa sediment och därefter uppfyllnad behövs delar om området förstärkas med inblandningspelare.

De stora utmaningarna gör att detta är ett spännande och lärorikt uppdrag där beställaren är innovativ och öppen för att testa nya metoder och där vi får vara med under hela projektet – från tidig projektering till byggskedet.

Kristina 300 300 06947
Tillbaka